Zásady zpracování osobních údajů

Cenote s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

IČ: 14113848, DIČ: CZ14113848

email: info@cenote.cz

1. Osobní údaje a účel jejich zpracování

 Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   1.1. Účel zpracování při vyvoření objednávky

 V případě vytvoření objednávky na našem e-shopu požadujeme od zákazníka nejnutnější informace, bez kterých by objednávky nemohla být dokončena.

a) jméno s celou adresou potřebujeme pro vytvoření faktury (u firemních zákazníků je zdepotřeba navíc IČO)

b) telefon je nutný pro doručovací firmu

c) e-mail využíváme pouze k odeslání souhrnu objednávky, informaci o vychystání objednávky a zaslání faktury

   1.2. Účel zpracování při registraci

 Jedná se o ty stejné osobní údaje, které jsou nutné pro vytvoření objednávky. V tomto případě však od vás požadujeme povinný souhlas se Zpracováním osobních údajů, protože s údaji, které nám v rámci registrace poskytnete, nadále pracujeme. Jedná se zejména o použití při správě zákaznického konta. Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely. 

 Každý uvedený souhlas je automaticky zaevidován. Je tedy možné na vaše přání údaje změnit nebo smazat a zrušit tím vaši registraci. Pokud chcete upravit registraci nebo ji zrušit, kontaktujte nás.

   1.3. Účel zpracování při odběru novinek e-mailem (obchodní sdělení)

 V tomto případě souhlasíte s tím, že váš e-mail budeme využívat pouze pro rozesílání obchodního sdělení. 

 Každý uvedený souhlas je automaticky zaevidován. Je tedy možné na vaše přání údaje změnit nebo smazat a zrušit tím vaši registraci. Pokud chcete upravit registraci nebo ji zrušit, kontaktujte nás nebo se můžete odhlásit prostřednictvím linku pro odhlášení v námi zaslaném Newslettru.

V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

   1.4. Předání třetí osobě

 Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

GLS CZ s.r.o.

Česká pošta a.s.

Zásilkovna s.r.o.

KB a.s.

GP webpay 

Heureka.cz

2.) Zabezpečení osobních údajů

  Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšifrování.

 Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. Chceme vás upozornit, abyste nesdělovali vaše přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v zákaznickém kontu se vždy odhlásili. Firma nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci firma přímo způsobila.

3.) Doba uchování

 Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je dm povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.) Práva subjektů údajů (zákazníků)

  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

 V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které dm potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5.) Další dokumenty

Účely a právní základy zpracování

Kategorie zpracovatelů

6.) Kontaktujte nás

 V případě jakýkoliv dotazů, komentářů, žádosti nebo přístup k informacím, které jsme o vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat využijte náš kontaktní formulář


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen správně fungovat. Dokument o využití cookiesNesouhlasím s použitím cookies (zobrazí se prázdná stránka)